Anunț examen promovare în grad profesional

Nr. 22662/14.11.2017

ANUNȚ

 

Instituția publică Comuna Mogoşoaia organizează examen de promovare în grad profesional superior deținut anterior în data de 14.12.2017 pentru salariații instituției cu statut de funcționar public.

 

Funcțiile publice pentru care se organizează examenul de promovare:

– 3 funcții publice de execuție de polițist local clasă III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Public Poliția Locală – Comuna Mogoșoaia;

– 1 funcție publică de execuție de inspector clasă I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia – Comuna Mogoșoaia;

– 1 funcție publică de execuție de inspector clasă I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civilă – Comuna Mogoșoaia;

– 1 funcție publică de execuție de consilier clasă I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Resurse Umane – Comuna Mogoșoaia;

 

Locația desfășurării examenului de promovare în grad profesional:

– la sediul instituției din șos. București – Târgoviște, nr.138, com. Mogoșoaia, jud. Ilfov, în data de 14.12.2017, ora 10:00;

 

Condiții de participare:

– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.65 alin. (2) din legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;

 

Perioada de depunere a dosarelor:

începând cu data de 14.11.2017 – 29.11.2017, acestea vor conține documentele menționate în art.127 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

 

Coordonate de contact pentru primire dosare:

– dosarele se primesc de către doamna Tudor Adriana Coca, având funcția de consilier clasă I, grad profesional principal, tel: 021.351.66.92, fax: 021.351.66.95, email: office@mogosoaia.ro.

 

Probele stabilite pentru examen sunt:

Selecţia dosarelor

Proba scrisă

Interviu

 

Proba interviu:

– se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. Proba scrisă şi interviul se punctează cu maximum 100 puncte fiecare. Punctajul minim pentru promovarea fiecărei probe de examen este de 50 puncte. Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de mimum 100 de puncte şi se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi la interviu. Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional se comunică candidaţilor, prin afişare, la avizierul instituţiei , în termen de 3 zile lucrătoare de la susţinerea interviului.

 

 

Bibliografie:

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Poliția Locală – Comuna Mogoşoaia, funcția publică de execuție de polițist local clasă III, grad profesional superior:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea poliției locale nr.155/2010, modificată și completată.

OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003.

 

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Mogoșoaia – Comuna Mogoșoaia, funcția publică de execuție de inspector clasă I, grad profesional principal:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, modificată și completată.

OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată și completată.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003.

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Stare Civilă – Comuna Mogoșoaia, funcția publică de execuție de inspector clasă I, grad profesional principal:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

HG nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, modificată și completată.

OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, modificată și completată.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/ 31.10.2003.

 

Pentru examenul de promovare în grad profesional superior a funcţionarilor publici din cadrul Compartimentului Resurse Umane – Comuna Mogoșoaia, funcția publică de execuție de consilier clasă I, grad profesional superior:

Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată și completată.

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, modificată și completată.

HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată și completată.

Constituția României publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 767/31.10.2003.

 

 

 

Publicat, astăzi 14.11.2017

 

FORMULAR-DE-INSCRIERE